REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TPAY.COM

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Darczyńców na rzecz rozbudowy Oratorium przy Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

§ 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – Dom Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP, ul. Pszczelna 20, 61-658 Poznań, NIP: 9720877693, REGON: 040007979, Organizacja Kościoła Katolickiego NON PROFIT.
 2. Darczyńca/Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
 5. Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

§ 3

 1. Odbiorcą płatności jest Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
 3. Każda wpłata dokonana przez Darczyńcę stanowi darowiznę na potrzeby Oratorium przy Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP
 4. Darczyńca przekazuje darowiznę w dowolnej określonej przez siebie kwocie.
 5. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy: 16 1600 1462 1847 0042 0000 0004 (BNP PARIBAS BANK POLSKA SA)

§ 4

Reklamacje i zwroty

 1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
  1. pisemnej- osobiście w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm),
  1. ustnej- telefonicznie na nr +48 508 862 252
  1. elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: megafon.salezjanie@gmail.com

§ 5

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP, ul. Pszczelna 20, 61-658 Poznań oraz na stronie internetowej www.sdmmegafon.pl
 2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.